Comissió Permanent de Participació Ciutadana

És l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi i està format per un representant de cada grup polític  amb representació al consistori, l’Alcalde/essa, el regidor/a de Participació Ciutadana, tres representants de les entitats escollits per la Taula d’Entitats, quatre representants del Consell de Ciutadania, el Síndic/a Municipal i els/les tècnics/ques que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els/les quals tindran veu però no vot.

El Consell de Ciutadania

És un òrgan de presa de decisions prèvia informació i reflexió de la ciutadania format pels 9 representants de les assemblees i coordinat per la Comissió Permanent de Participació Ciutadana. Es reunirà 2 cops l'any, un per a l'elecció de les 20 propostes, aportades per les assemblees temàtiques, a incloure als Pressupostos Participatius i que es sotmetran a votació de tota la ciutadania i una altra per fer el seguiment del seu acompliment.